segunda-feira, 17 de novembro de 2014

SOBRE O SIGINIFICADO DA PALAVRA: SÍMBOLO

SÍMBOLO 
(from Greek: Symboloy - Συμβόλου) 

σύμβολοντόtally, i.e. each of two halves or corresponding pieces of an ἀστράγαλοσ or other object, which two ξένοι, or any two contracting parties, broke between them, each party keeping one piece, in order to have proof of the identity of the presenter of the other, ἀποδεικνύντεσ τὰ ς. ἀπαίτεον τὰ χρήματα Hdt.6.86.β; ξένοισ τε πέμψω σύμβολ', οἳ δράσουσί σ' εὖ E.Med.613 (cf. Sch.); διαπεπρισμένα ἡμίσε' ἀκριβῶσ ὡσπερεὶ τὰ σEub.70ὡσ ς. ὀρέγεται ἀλλήλων [τὰ ἐναντίαArist.EE1239b31ζητεῖ . . τὸ αὑτοῦ ἕκαστοσ σPl.Smp.191dκαθάπερ ἐκ συμβόλωνArist.Mete.360a26, cf. GA722b11Pol.1294a35ἔχειν σύμβολα πρὸσ ἄλληλα complementary factorsId.GC331a24ποιησάσθω σύμβολα ἡ βουλὴ πρὸσ τὸν βασιλέα τὸν Σιδωνίων, ὅπωσ ἂν ὁ δῆμοσ ὁ Ἀθηναίων εἰδῇ, ἐάν τι πέμπῃ κτλIG22.141.19
 • of other devices having the same purpose, e.g. a seal-impression on wax, Plaut. Pseud.55 (hence σ. = signet-ringPlin.HN33.10); an extant bronze hand is inscribed ς. πρὸσ Οὐελαυνίουσ IG14.2432(Gaul), cf. 279 (Lilybaeum, ii B.C., where the word does not occur). 

 • any token serving as proof of identityἔλαβε ς. παρὰ βασιλέωσ τοῦ μεγάλου φιάλην χρυσῆν Lys.19.25πολλῶν ἀγαθῶν . . εὐπορήσειν διὰ τὸ σ. ibid.; ὡσ ἔγνω . . τὰ παρὰ τῆσ γυναικὸσ σX.Cyr.6.1.46τὰ μητρὸσ σE.Ion 1386, cf. Hel.291El.577Com.Adesp.17.16 D.D.S.4.59Plu.Thes.6ἰδοὺ τὰ σ. here are my credentialsArr.Epict.1.16.11, cf. 3.22.994.8.20ἔχοντεσ ς. σαφὲσ λύπησbearing clear credentials (consisting) of (a common) grief, S.Ph.403, cf. Aristid.1.416 J.
 • guaranteeς. τῆσ παιδεύσεωσ πιστότατον Isoc.4.49ς. ὅτι παρ' ἐμοῦ [ἡ ἐπιστολή] ἐστι Pl.Ep.360a, cf. 363bς. τῆσ σωτηρίασ D.15.4ς. τοῦ συμφέροντοσ εἰσ τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλουσ Epicur.Sent.31
 • token, esp. of goodwill, χρυσίον ς. φιλίασ καὶ ξενίασ Plu.Pyrrh.20, cf. Art.18χρυσοῦν στέφανον ἔλαβον ς. περιέχοντα τῆσ ὑμετέρασ πρόσ με εὐσεβείασ PLond.3.1178.13 (ii A.D.). 
 • identity-token given to Athenian dicasts on entering the courts, entitling them to vote, and on presenting which they received another σ., in exchange for which they received their fee, Ar.Pl.278D.18.210Arist.Ath.65.268.2Poll.8.16; also in the ecclesia, Ar.Ec.297 (lyr.); διάδοσισ τῶν σIG2.1749.76: extant theatre-tokens(without the word σ.) in IG5(2).323(Mantinea, iv B.C.). 
 • at Rome, =  tessera, token entitling the bearer to a donation of corn or money, D.C.49.43
 • of written documents, 

  • passport or the seal thereon, Ar.Av.1214 (cf. Sch.); ἐκπλεῖν μηδένα ἀστῶν μηδὲ μέτοικον ἄνευ σAen.Tact.10.8: metaph., Arr.Epict.3.12.15
  • passenger-listἐμοῦ [τοῦ Ἑρμοῦ] τοὺσ νεκροὺσ ἀπαριθμοῦντοσ τῷ Αἰακῷ κἀκείνου λογιζομένου αὐτοὺσ πρὸσ τὸ . . πεμφθὲν αὐτῷ σLuc.Cat.4
  • pl., treaty between two states providing for the security of one another's citizens and sts. for the settlement of commercial and other disputes (usu. in the law-courts of the defendant's city (cf. Harp. s.v.)); εἰσὶ . . αὐτοῖσ συνθῆκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ ς. περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν Arist.Pol.1280a39ς. ποιήσασθαι πρὸσ πόλιν D.7.11, cf. And.4.18τὰ ς. συγχέωνD.21.173ἀπὸ συμβόλων δικάζεσθαι, κοινωνεῖνAntipho 5.78Arist.Pol.1275a10αἱ ἀπὸ συμβόλων δίκαι Id.Ath.59.6; cf. συμβολή 111: sg. in same sense, Foed. Delph.Pell.1 A 7 (also written συββ- ib. 1 B 10, al.); ἡ κατὰ τὸ ς. δικαιοδοσία πρόσ τινα Plb.23.1.2, cf. 32.7.3κατὰ τὸ σIG12(7).67.48 (Arcesine, iv/iii B.C.), 9(1).331.5 (Chaleion, ii B.C.); κατὰ τὸ δοχθὲν κοινᾷ σGDI5040.70 (Crete). 
  • contract between individuals, PCair.Zen.724.7,13790.2 (iii B.C.), PTeb.5.212 (ii B.C.), 52.10(ii B.C.); αἰσχρὰ κακοῖσ ἔργοισ ς. θηκάμενοι forming disgraceful compacts (sealed) by evil deeds, Thgn.1150τὰ τῷ Καίσαρι πεπραγμένα κυροῦν συμβόλῳApp.BC2.132
  • receipt, sts. made out in duplicate, ς. διπλᾶ ἐσφραγισμέναPSI4.324.4 (iii B.C.), cf. PRev.Laws52.19 (iii B.C.), UPZ25.2526.16 (ii B.C.); τὸ ς. τῆσ ἀποχῆσ PCair.Zen. 144.2(iii B.C.); ς. ἀποχῆσPEnteux.73.4 (iii B.C.); σύμβολον ποιήσασθαι πρὸσ αὐτόν PLille 4.18 (iii B.C.), cf. PHib.1.67.16 (iii B.C.); ς. καὶ ἀντισύμβολα BGU1741.10 (i B.C.); receipt for a pledged article, PCair. Zen.120.3 (iii B.C.). 
   • fee for making out a receipt,PRyl.192.10 (ii A.D.), BGU1605.13 (ii A.D.), etc. 
  • unilateral undertaking in writing, guarantee, PPetr.3p.164 (iii B.C.), PMich.Zen.57.4 (iii B.C.), UPZ112 ii 1 (ii B.C.). 
  • warrant entitling the holder to draw allowances over a period, τοῦ κθ ἔτουσ τὸ ς. τοῦ ὀψωνίου καὶ τῆσ ἀγορᾶσ σύνταξον γράψαι PSI5.504.8 (iii B.C.); ς. σιτικὰ καὶ ἀργυρικά (bequeathed) PGrenf.1.21.16 (ii B.C.); σφράγισαι τὸ σPCair.Zen.375.11 (iii B.C.), cf. PSI4.349.2,7 (iii B.C.), UPZ14.89 (ii B.C.); τὰ ς. τῶν σιταρχιῶν BGU1755.5 (i B.C.). 
  • warrant or commission from the Emperor, by which officers held their posts, Cod.Just.1.5.12.111ς. τριβούνου ib.12.33.8 Intr. 

 • more generally, tokenφυλάσσω λαμπάδοσ τὸ σ. the beacon-tokenA.Ag.8τέκμαρ τοιοῦτο ς. τέ σοι λέγωib.315μανθάνω τὸ σE.Or.1130, cf.Rh.220clueS.OT221χειμῶνοσ σ. a sign of an approaching storm, Anaxag. 19, Sch.Arat.832νόμισμα ς. τῆσ ἀλλαγῆσ ἕνεκα γενήσεται Pl.R. 371bἔστι τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων ς., καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇArist.Int.16a4, cf. 24b2Sens.437a15τὰ τεχνητὰ τῶν σPlu.Per.6νίκησ ς. Ἰσθμιάδοσ, of the celery-wreath, Call.Fr.103τὰ τῶν στρατοπέδων σ. legionary standardsHdn.4.7.7insignia of deities, D.H.8.38τῆσ βασιλείασ Plu.Comp.Cim. Luc.3εἰράνασ ς. καὶ πολέμον, of a trumpet, AP6.151 (Tymn.). 

  • omen, portentArchil.44A.Ag.144 (lyr.); ς. δ' οὔ πώ τισ ἐπιχθονίων πιστὸν ἀμφὶ πράξιοσ ἐσσομένασ εὗρεν θεόθεν Pi.O.12.7 (cf. Sch.); οἱ διὰ συμβόλων . . προλέγοντεσdistd. from other kinds of μάντεισGal. 15.442περὶ οἰωνῶν καὶ ς. καὶ διοσημιῶνIamb.VP13.62;= auspicium,Gloss.ἐν τοῖσ λικμητηρίοισ γεννώμενα τὰ βρέφη ἐτίθεσαν εἰσ ς. εὐτροφίασ Sch.Arat.268
  • Medic., symptomGal.19.217Aret.CD1.4, al. 
  • prearranged signalἐπιχειρήσεωσ Plu.Rom.14watchwordE.Rh.573
  • secret codeτὰ μυστικὰ ς. τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμῶν, ἃ σύνισμεν ἀλλήλοισ οἱ κοινωνοῦντεσ Plu.2.611d, cf. Orph.Fr.31.23; consisting of a signum and a responsumFirm.De Errore 18τὰ ς. [ΠυθαγόρουArist.Fr.197Plu.2.727cπερὶ Πυθαγορικῶν σ., title of a work by Androcydes, Iamb.VP28.145secret signγράψαι τι ς. ἐν πίνακι, . . μαθεῖν τὸν θέντα τὸ σ. ib.33.238, cf. 23.10332.227Luc.Laps.5allegoryChrysipp.Stoic.2.256,257Demetr. Eloc.243διὰ συμβόλων μηνύειν Ph.2.559, cf. 1.681, al., Dam.Pr. 210.
  • religious creedτὸ ἅγιον μάθημα ἤτοι σCod.Just.1.1.7.11, cf. 13

 • pl., standard weights, IG22.1013.8
 • small coin, perh. a half-obol, shaped D, Hermipp.61Ar.Fr.44Archipp. 8: hence σύμβολον κεκαρμένοσ with half the head shavedHermipp.14.


 • REFERENCES 
  Ancient GREEK App for (for IOS). 


  Nenhum comentário: