quinta-feira, 20 de novembro de 2014

ΙΘΑΚΗ (íthaca) - 1911

ITHAKA 
(ITACA)
Konstatinos P. Kavafis

Ιθάκη
Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.


DIVERSAS TRADUCOES DE ITHAKA
Konstantinos Kavafis

De autoria do poeta grego Konstantinos Kaváfis (1863-1933)
o poema Ítaca foi traduzido para várias línguas. 

Logo abaixo, transcrevemos algumas versões (para o português, 
espanhol, italiano, inglês e francês), todas disponíveis na web 
(nem sempre, porém, foi possível identificar o tradutor). 

 
ÍTACA 
Konstantinos Kaváfis
(Trad. 
José Paulo Paes)

Se partires um dia rumo a Ítaca, 
faz votos de que o caminho seja longo, 
repleto de aventuras, repleto de saber. 
Nem Lestrigões nem os Ciclopes 
nem o colérico Posídon te intimidem; 
eles no teu caminho jamais encontrará 
se altivo for teu pensamento, se sutil 
emoção teu corpo e teu espírito tocar. 
Nem Lestrigões nem os Ciclopes 
nem o bravio Posídon hás de ver, 
se tu mesmo não os levares dentro da alma, 
se tua alma não os puser diante de ti.
Faz votos de que o caminho seja longo. 
Numerosas serão as manhãs de verão 
nas quais, com que prazer, com que alegria, 
tu hás de entrar pela primeira vez um porto 
para correr as lojas dos fenícios 
e belas mercancias adquirir: 
madrepérolas, corais, âmbares, ébanos, 
e perfumes sensuais de toda a espécie, 
quanto houver de aromas deleitosos. 
A muitas cidades do Egito peregrina 
para aprender, para aprender dos doutos.
Tem todo o tempo Ítaca na mente. 
Estás predestinado a ali chegar. 
Mas não apresses a viagem nunca. 
Melhor muitos anos levares de jornada 
e fundeares na ilha velho enfim, 
rico de quanto ganhaste no caminho, 
sem esperar riquezas que Ítaca te desse. 
Uma bela viagem deu-te Ítaca. 
Sem ela não te ponhas a caminho. 
Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.
Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. 
Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, 
e agora sabes o que significam Ítacas.
-:-


ÍTACA 
Konstantinos Kaváfis
(Trad. Haroldo de Campos)

Quando , de volta , viajares para Ítaca
roga que tua rota seja longa,
repleta de peripécias, repleta de conhecimentos.
Aos Lestrigões, aos Cíclopes,
ao colério Posêidon, não temas:
tais prodígios jamais encontrará em teu roteiro,
se mantiveres altivo o pensamento e seleta
a emoção que tocar teu alento e teu corpo.
Nem Lestrigões nem Cíclopes,
nem o áspero Posêidon encontrarás,
se não os tiveres imbuído em teu espírito,
se teu espírito não os sucitar diante de si.
Roga que sua rota seja longa,
que, mútiplas se sucedam as manhãs de verão.
Com que euforia, com que júbilo extremo
entrarás, pela primeira vez num porto ignoto!
Faze escala nos empórios fenícios
para arrematar mercadorias belas;
madrepérolas e corais, âmbares e ébanos
e voluptosas essências aromáticas, várias,
tantas essências, tantos arômatas, quantos puderes achar.
Detém-te nas cidades do Egito -nas muitas cidades-
para aprenderes coisas e mais coisas com os sapientes zelosos.
Todo tempo em teu íntimo Ítaca estará presente.
Tua sina te assina esse destino,
mas não busques apressar sua viagem.
É bom que ela tenha uma crônica longa duradoura,
que aportes velho, finalmente à ilha,
rico do muito que ganhares no decurso do caminho,
sem esperares de Ítaca riquezas.
Ítaca te deu essa beleza de viagem.
Sem ela não a terias empreendido.
Nada mais precisa dar-te.
Se te parece pobre, Ítaca não te iludiu.
Agora tão sábio, tão plenamente vivido,
bem compreenderás o sentido das Ítacas.
-:-


ÍTACA 
Konstantinos Kaváfis
(Trad. 
?)

Cuando emprendas el viaje hacia Itaca
ruega que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
A los Lestrigones, a los Cíclopes
o al fiero Poseidón, nunca temas.
No encontrarás trabas en el camino
si se mantiene elevado tu pensamiento y es exquisita
la emoción que toca el espíritu y el cuerpo.
Ni a los Lestrigones, ni a los Cíclopes,
ni al feroz Poseidón has de encontrar,
si no los llevas dentro del corazón,
si no los pone ante ti tu corazón.
Ruega que sea largo el camino.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que - ¡con qué placer! ¡con qué alegría! -
entres en puertos nunca antes vistos.
Detente en los mercados fenicios
para comprar finas mercancías
madreperla y coral, ámbar y ébano,
y voluptuosos perfumes de todo tipo,
tantos perfumes voluptuosos como puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
para que aprendas y aprendas de los sabios.
Siempre en la mente has de tener a Itaca.
Llegar allá es tu destino.
Pero no apresures el viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que ya viejo llegues a la isla,
rico de todo lo que hayas guardado en el camino
sin esperar que Itaca te de riquezas.
Itaca te ha dado el bello viaje.
Sin ella no habrías aprendido el camino.
No tiene otra cosa que darte ya.
Y si la encuentras pobre, Itaca no te ha engañado
sabio como te has vuelto con tantas experiencias,
habrás comprendido lo que significan las Itacas.
-:-


ITACA 
Konstantinos Kaváfis
(Trad.?)

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sara` questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
ne' nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.
 
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia -
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d'ogni sorta; piu' profumi inebrianti che puoi,
va in molte citta` egizie
impara una quantita` di cose dai dotti.
 
Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni,  e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos'altro ti aspetti?
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avra` deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
gia` tu avrai capito cio` che Itaca vuole significare.
-:-

ITHACA

Konstantinos Kaváfis

(Trad. ?)

When you set out on your journey to Ithaca,
pray that the road is long,
full of adventure, full of knowledge.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the angry Poseidon -- do not fear them:
You will never find such as these on your path,
if your thoughts remain lofty, if a fine
emotion touches your spirit and your body.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the fierce Poseidon you will never encounter,
if you do not carry them within your soul,
if your soul does not set them up before you.
Pray that the road is long.
That the summer mornings are many, when,
with such pleasure, with such joy
you will enter ports seen for the first time;
stop at Phoenician markets,
and purchase fine merchandise,
mother-of-pearl and coral, amber and ebony,
and sensual perfumes of all kinds,
as many sensual perfumes as you can;
visit many Egyptian cities,
to learn and learn from scholars.
Always keep Ithaca in your mind.
To arrive there is your ultimate goal.
But do not hurry the voyage at all.
It is better to let it last for many years;
and to anchor at the island when you are old,
rich with all you have gained on the way,
not expecting that Ithaca will offer you riches.
Ithaca has given you the beautiful voyage.
Without her you would have never set out on the road.
She has nothing more to give you.
And if you find her poor, Ithaca has not deceived you.
Wise as you have become, with so much experience,
you must already have understood what Ithacas mean.
-:-

ITHAKA
Konstantinos Kaváfis
(Trad. 
Edmund Keeley & Philip Sherrard)

As you set out for Ithaka 
hope your road is a long one, 
full of adventure, full of discovery. 
Laistrygonians, Cyclops, 
angry Poseidon-don't be afraid of them: 
you'll never find the things like that on your way 
as long as you keep thoughts raised high, 
as long as a rare excitement 
stirs your spirit and your body. 
Laistrygonians, Cyclops, 
wild Poseidon-you won't encounter them 
unless you bring them along inside your soul, 
unless your soul sets them up in front of you.
Hope your road is a long one. 
May there be many summer mornings when, 
with what pleasure, what joy, 
you enter harbors you're seeing for the first time; 
may you stop at Phoenician trading stations 
to buy fine things, 
mother of pearl and coral, amber and ebony. 
sensual perfume of every kind- 
as many sensual perfumes as you can; 
and may you visit many Egyptian cities 
to learn and go on learning from their scholars.
Keep Ithaka always in your mind. 
Arriving there is what you're destined for. 
But don't hurry the journey at all. 
Better if it lasts for years, 
so you're old by the time you reach the island, 
wealthy with all you've gained on the way, 
not expecting Ithaka to make you rich.
Ithaka gave you the marvelous journey. 
Without her you wouldn't have set out. 
She has nothing left to give you now.
And if you find her poor, Ithaka won't have fooled you. 
Wise as you will have become, so full of experience, 
you'll have understood by then what these Ithakas mean.
-:-


ITAQUE
Konstantinos Kaváfis
(Trad. 
Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras)
 
Quand tu partiras pour Ithaque, 
Souhaite que le chemin soit long, 
Riche en péripéties et en expériences. 
Ne crains ni les Lestrygons, 
Ni les Cyclopes, 
Ni la colère de Neptune. 
Tu ne verras rien de pareil sur ta route 
Si tes pensées restent hautes, 
Si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer 
Que par des émotions sans bassesse. 
Tu ne rencontreras ni les Lestrygons, 
Ni les Cyclopes, 
Ni le farouche Neptune, 
Si tu ne les portes pas en toi même, 
Si ton cœur ne les dresse pas devant toi. 
Souhaite que le chemin soit long, 
Que nombreux soient les matins d'été, 
Où, avec quels délices ! 
Tu pénétreras dans des ports vus pour la première fois. 
Fais escale à des comptoirs phéniciens, 
Et acquiers de belles marchandises : 
Nacre et corail, 
Ambre et ébène, 
Et mille sortes d'entêtants parfums. 
Acquiers le plus possible de ces entêtants parfums. 
Visite de nombreuses cités égyptiennes, 
Et instruit toi avidement auprès de leurs sages. 
Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. 
Ton but final est d'y parvenir, 
Mais n'écourte pas ton voyage : 
Mieux vaut qu'il dure de longues années, 
Et que tu abordes enfin dans ton île aux jours de ta vieillesse, 
Riche de tout ce que tu as gagné en chemin, 
Sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse. 
Ithaque t'a donné le beau voyage : 
Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. 
Elle n'a plus rien d'autre à te donner. 
Même si tu la trouves pauvre, 
Ithaque ne t'a pas trompé. 
Sage comme tu l'es devenu à la suite de tant d'expériences,
Tu as enfin compris ce que signifient les Ithaques…ÍTHACA 
Konstantínos Kaváfis


Se partires um dia rumo à Ítaca
Faz votos de que o caminho seja longo
repleto de aventuras, repleto de saber.
Nem lestrigões, nem ciclopes,
nem o colérico Posidon te intimidem!
Eles no teu caminho jamais encontrarás
Se altivo for teu pensamento
Se sutil emoção o teu corpo e o teu espírito. tocar Nem lestrigões, nem ciclopes
Nem o bravio Posidon hás de ver
Se tu mesmo não os levares dentro da alma
Se tua alma não os puser dentro de ti.
Faz votos de que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão
Nas quais com que prazer, com que alegria
Tu hás de entrar pela primeira vez um porto
Para correr as lojas dos fenícios
e belas mercancias adquirir.
Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos
E perfumes sensuais de toda espécie
Quanto houver de aromas deleitosos.
A muitas cidades do Egito peregrinas
Para aprender, para aprender dos doutos.
Tem todo o tempo ítaca na mente.
Estás predestinado a ali chegar.
Mas, não apresses a viagem nunca.
Melhor muitos anos levares de jornada
E fundeares na ilha velho enfim.
Rico de quanto ganhaste no caminho
Sem esperar riquezas que Ítaca te desse.
Uma bela viagem deu-te Ítaca.
Sem ela não te ponhas a caminho.
Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.
Ítaca não te iludiu
Se a achas pobre.
Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. E, agora, sabes o que significam Ítacas.

In: O Quarteto de Alexandria - trad. José Paulo Paz. KONSTANTINOS PETROU KAVAFIS

Konstantinos Kavafis 1900


Mascara mortuaria de K. Kavafis

Konstantínos Kaváfis (Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης), nasceu na cidade de Alexandria, Egito, aos 29 de abril de 1863 e morreu na mesma cidade em 1933.
Foi um grande poeta grego considerrado o maior nome da poesia em idioma grego moderno.
Em sua poesia, 154 poemas reelaborados durante a vida inteira, unia citações eruditas à fala cotidiana.
Embora tenha nascido no Egito, Kavafis era grego, pertencia à numerosa colônia helênica, que floresceu nessa cidade mediterrânea (Alexandria). A condição de estrangeiro, na própria terra, pode ser realçada pelo fato de que conhecia muito pouco o árabe, língua materna da quase totalidade da população egípcia. Mas é sempre importante lembrar que a Alexandria, do período em que viveu Kavafis, era cercada por um contexto social bem mais cosmopolita do que o que se apresenta em nossos dias, resultado da política de nacionalização empreendida, na década de cinqüenta do século XX.

Depois da morte de seu pai, um prospero importador/exportador naturalizado Britanico, em 1870, a familia saiu de Alexandria e foi morar por um tempo em Liverpool, UK.
EM 1876 a familia efrentou problemas financeiros devido à longa depressao economica de 1873, assim, em 1877 a familia mudou-se de volta para Alexandria. Em 1882 devido a disturbios políticos em Alexandria a familia de Kavafis mudou-se temporariamente para Constantinopla. Neste ano estourou a revolta em Alexandria contra o controle Anglo-frances do Egito precipitando assim a guerra Egito-Inglesa em 1882. Alexandria foi bombardeada pela frota britanica, e o apartamento da familia de Kavafis foi incendiada. Em 1885, Kavafi retornou a Alexandria onde morou o resto de sua vida. 
Seu primeiro trabalho foi como jornalista, depois ele conseguiu uma posicao no British-run Egyptian Ministry of Public Works, por tres anos (o Egito foi um protetorado Britanico ate 1926). Kavafiz publicou seus poemas de 1891 a 1904 em grandes folhas e somente para seus amigos próximos. 
Uma nota biografica escrita por Kavafis diz: 

"Eu sou de Constantinopla por origem, mas eu nasci em Alexandria, em uma casa na Seriph Street; eu mudei-me muito jovem e passei muito da minha infancia na Inglaterra. Depois eu visitei esse pais como adulto, mas por um curto periodo de tempo. Eu morei tambem na Franca. Durante minha adolescencia morei mais de dois anos em Constantinopla e faz muitos anos que visitei a Grecia. Meu ultimo trabalho foi como atendente em um escritorio governamental sob o Ministerio de Trabalhos Publicos do Egito. Eu sei falar Ingles, Frances e um pouco de Italiano".

Kavafis extrai os temas para sua poesia de sua propria vida pessoal, da historia da Grecia, a qual ele conhece profundamente, especialmente do período Helenistico. 
Ja seus poemas considerados sensuais sao cheios de lirismo e emocao sobre o amor entre individuos do mesmo sexo, inspirado por lembrancas e memórias. 
Seus poemas sao consisos evocacoes intimas de figuras reais ou literarias que desempenharam algum papel na cultura Grega. Incerteza sobre o futuro, prazeres sensuais, o carater moral e a psicologia dos indivíduos, a homosexualidade e uma nostalgia existencial fatalistica sao alguns de seus temas definidores.

Kavafis permaneceu em Alexandria até à sua morte, que ocorreu em 29 de abril de 1933, por motivo de câncer da laringe.

Exerto de Ithaca
Original GreekEnglish Translation
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι
When you depart for Ithaca,
wish for the road to be long,
full of adventure, full of knowledge.
Don't fear the Laistrygonians and the Cyclops,
the angry Poseidon.

Bibliografia

Notas de aula da cadeira de: Laboratorio de textos - UFRGS

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1

http://www.org2.com.br/kavafis.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_P._CavafyNenhum comentário: